Algemene Voorwaarden - GSdeClub

Golfstichting de Club
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene Voorwaarden

Over Ons
 
XS2Golf/GSdeClub per 1-1-2018
 
1.    Registratie Handicap
 
1.1. De registratie, verzorgd door Golfstichting de Club, betreft een seizoenlidmaatschap dat steeds eindigt op 31-10 van het jaar waarop de registratie aangegaan is, tenzij specifiek anders aangegeven door XS2Golf/GSdeClub.
 
1.2. Effectuatie vangt aan op de datum van registratie.
 
1.3. De registratie wordt geactiveerd op het moment van ontvangst van betaling door XS2Golf/GSdeClub.
 
1.4. Door registratie van de handicap gaat de registrant akkoord met de Algemene Voorwaarden van XS2Golf/GSdeClub.
 
1.5. Het registratie wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd, tenzij het door de registrant of door XS2Golf/GSdeClub beëindigd wordt.
 
1.6. De registratie dient opgezegd te worden voor 1 oktober van ieder kalender jaar. Bij opzegging later dan 1 oktober zal er geen restitutie plaatsvinden.
 
1.7. De registratie is uitsluitend persoonlijk opzegbaar.
 
1.8. U kunt de registratie online heel gemakkelijk beëindigen; u kunt ook een e-mail sturen aan XS2Golf/GSdeClub. Ook een brief per post behoort tot de mogelijkheden. Telefonisch opzeggen is niet mogelijk.
 
1.9. Als wij uw opzegging in goede orde hebben ontvangen dan ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail. Als u deze bevestiging niet hebt ontvangen dan betekent dit dus dat de opzegging niet bij ons is binnengekomen.
 
1.10. Registranten dienen ervoor zorg te dragen dat XS2Golf te allen tijde over een geldig e-mail adres van hen beschikt, waarmee registranten door XS2Golf/GSdeClub bereikt kunnen worden.
 
2.    BETALING
 
2.1. U kunt betalen door Stichting XS2Golf/GSdeClub te machtigen, of u kunt uw factuur online betalen. U kunt de contributie ook zelf per bank overmaken. Alle eventuele bijkomende kosten indien u overmaakt per bank zijn voor uw rekening.
 
2.2. De registratie is per seizoen en niet naar rato verrekenbaar.
 
2.3. Betaling van de factuur dient tijdig plaats te vinden in verband met de aanvraag van uw NGF Pas.
 
2.4. Uw factuur ontvangt u bij voorkeur per e-mail.
 
2.5. Communicatie over facturen vindt uitsluitend plaats via e-mail; u dient zelf voor een geldig e-mail adres zorg te dragen.
 
2.6. Bij te late betalingen worden administratiekosten in rekening gebracht van 5-15 Euro. Wij verzoeken u dringend dit te voorkomen.
 
3.    PRIVACY
 
3.1. De door u aan XS2Golf/GSdeClub opgegeven persoonsgegevens, transactiegegevens en (hierna:"gegevens") worden vastgelegd in de database van GSdeClub. De gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de opdracht. Bovendien worden deze gegevens gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante producten en diensten van XS2Golf/GSdeClub, haar partners en van zorgvuldig geselecteerde bedrijven.
Gegevensbestanden.
 
3.2. Indien u geen prijs stelt op informatie over relevante producten en diensten, u wenst te corrigeren of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan XS2Golf/GSdeClub.
 
3.3. XS2Golf/GSdeClub behoudt zich het recht voor om, met inachtneming van de wet, wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid.
 
4.    AANSPRAKELIJKHEID
 
4.1. Indien XS2Golf/GSdeClub aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld. XS2Golf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 
4.2. De aansprakelijkheid van XS2Golf/GSdeClub is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 
4.3. XS2Golf/GSdeClub is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 
4.4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van XS2Golf/GSdeClub.
 
5.    TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 
5.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij XS2Golf/GSdeClub partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 
5.2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Den Haag; dan wel, ter keuze van XS2Golf/GSdeClub, bij de bevoegde rechter van uw woonplaats.
 
5.3. Deze voorwaarden worden u ter kennisneming en instemming aangeboden bij de inschrijving.
5.4. Deze voorwaarden zijn tevens op aanvraag verkrijgbaar bij;

 
 
XS2Golf/GSdeClub
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu